Tag: Ka Kha Ga

Ka Kha Ga – Nepali Varnamala book

UPDATE: Purchase the Full Book here. Purchase Exercise book to practice the letters Free Sample of the book is also available. Details on consents and vowels of the Nepali alphabets are being prepared: Vowels (अ आ इ ..) A song to remember all the vowels. Work-sheets from the Varnamala book: A (अ) the first vowels

Ka Kha Ga – Nepali alphabet song

A sweet song to help learn Nepali alphabet. Ka baata Kamal paanima fulne Kha baata Kharayo barima dulne Ga baata Gamala fula ropna jau Gha baata Ghara haami basne thau Ngh baata Ngyar Ngyar suri garchha saathi Cha baata Chara udchha maathi maathi Chha baata Chhahara chhanga baata khasne Ja baata Jarayo jangalama basne Jha